Janan Sawa - Khemra Shmeayana

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Khemra Shmeayana
  • Year: 1988
  • Album: Sayada
  • Track: 1
  • Lyrics by: Edwar Mousa
  • Music by: Edwar Mousa
min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana

min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana

music

min pommakh min pommee, b nashqin b nashqin qad barin
min pommakh min pommee, b nashqin b nashqin qad barin
ainakh ah 6lanta d melaneh, libbee gameeya b 6arin
ainakh ah 6lanta d melaneh, libbee gameeya b 6arin

min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana

music

min pommakh min pommee, shaypooreh d basmee breeneh
min pommakh min pommee, shaypooreh d basmee breeneh
sisleh nqeereh b khela d marya, b shoora d khobban khazeeneh
sisleh nqeereh b khela d marya, b shoora d khobban khazeeneh

min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana

music

mashtelee o marwelee, sleh nshoqlee m rooshee l rooshee
mashtelee o marwelee, sleh nshoqlee m rooshee l rooshee
kawnokh la malyiz mokhibbee, neekha d la shami6 shooshee
kawnokh la malyiz mokhibbee, neekha d la shami6 shooshee

min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
min pommakh min pommee, 6arsakh khamra shmayana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana
rwelan d la shtaya o pormelan, khamra kmeleh khelana