Janan Sawa - Dalalee

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Dalalee
  • Year: 2001
  • Album: Shtawher Ya Yema
  • Track: 2
  • Lyrics by: Dawod Barkho
  • Music by: Dawod Barkho
hola sleetha min tyareh, shwiqta maratha jareh
shoqonla b khotha l gareh, d gathla sisyathah zareh

wayleh d loh msawith minnah, matkhirra b zomeh qinnah
sadesha sleeta minnah, shoqonla b soma o minnah

dalalee maralee, hirree mo b othin b halee
dalaleh maraleh, jareh mo d awith b haleh

music

qimlon noblaloh l khloola, d raqda o nashyala ganah
dahoola d chaba rekhana, o zorna d esho khelana

resha d khigga dwiqala, dim3eh m ainah nthirwala
lachikh mo shelyeh l balah, mobkheleh bisqoh zara

dalalee maralee, hirree mo b othin b halee
dalaleh maraleh, jareh mo d awith b haleh

music

kislan mkirran mardikhla, la mseelan qad qanikhla
eqlan hirran, cho payda, la widlan qad manshikhla

shmeelah l mata b masqeela, kolleh d leleh la 6leela
m khdoota patoh mleela, makh son6a soma shreela

dalalee maralee, hirree mo b othin b halee
dalaleh maraleh, jareh mo d awith b haleh

music

kislan mkirran mardikhla, la mseelan qad qanikhla
eqlan hirran, cho payda, la widlan qad manshikhla

shmeelah l mata b masqeela, kolleh d leleh la 6leela
m khdoota patoh mleela, makh son6a soma shreela

dalalee maralee, hirree mo b othin b halee
dalaleh maraleh, jareh mo d awith b haleh