Janan Sawa - Amina

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Amina
  • Year: 1987
  • Album: Yemma
  • Track: 5
  • Lyrics by: Yousheya Gewargis
  • Music by: Unknown
b sharin katwin qissattee, aman aman ameena
dakhee khroola qismattee, khlapa d ainakh haweena
slewalee ana l betee, aman aman ameena
_____ min brata d omtee, khlapa d ainakh haweena

music

hominnee b khabrakh khidya, aman aman ameena
al qolakh welee kilya, khlapa d ainakh haweena
kmenwa qa deyakh khilya, aman aman ameena
hadiya m darbeh milya, khlapa d ainakh haweena

music

jaldeh beyakh hominnee, aman aman ameena
libbee b edee dorbinnee, khlapa d ainakh haweena
la delee khroola qinnee, aman aman ameena
khayin pali6 o makhbalee, khlapa d ainakh haweena

music

minnee pishwaleh libbakh, aman aman ameena
b jaldoota prishlan khobba, khlapa d ainakh haweena
bar etewa momeeta, aman aman ameena
har makh sora d yalikhta, khlapa d deenakh haweena

music

eman d ma6yat go edee, aman aman ameena
eh dana b taweh edee, khlapa d ainakh haweena
basmee brenee o op dardee, aman aman ameena
kmeleh khilya ah sedee, khlapa d deenakh haweena

mawal

b sharin katwin qissattee, akh aman aman, ameena
dakhee khroola qismattee, khlapa d ainakh haweena