Janan Sawa - Amina

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Amina
  • Year: 1987
  • Album: Yemma
  • Track: 5
  • Lyrics by: Yousheya Gewargis
  • Music by: Unknown
b'sharin katwin qissattee, aman aman ameena
dakhee khroola qismattee, khlapa d'ainakh haweena
slewalee ana l'betee, aman aman ameena
_____ min brata d'omtee, khlapa d'ainakh haweena

--

hominnee b'khabrakh khidya, aman aman ameena
al qolakh welee kilya, khlapa d'ainakh haweena
kmenwa qa deyakh khilya, aman aman ameena
hadiya m'darbeh milya, khlapa d'ainakh haweena

--

jaldeh beyakh hominnee, aman aman ameena
libbee b'edee dorbinnee, khlapa d'ainakh haweena
la delee khroola qinnee, aman aman ameena
khayin pali6 o makhbalee, khlapa d'ainakh haweena

--

minnee pishwaleh libbakh, aman aman ameena
b'jaldoota prishlan khobba, khlapa d'ainakh haweena
bar etewa momeeta, aman aman ameena
har makh sora d'yalikhta, khlapa d'deenakh haweena

--

eman d'ma6yat go edee, aman aman ameena
eh dana b'taweh edee, khlapa d'ainakh haweena
basmee brenee o op dardee, aman aman ameena
kmeleh khilya ah sedee, khlapa d'deenakh haweena

mawal

b'sharin katwin qissattee, akh aman aman, ameena
dakhee khroola qismattee, khlapa d'ainakh haweena