James Hormis - Khubba Mayrah

  • Artist: James Hormis
  • Song: Khubba Mayrah
  • Year: 1987
  • Album: Tela Al Baley
  • Track: 1
  • Lyrics by: Sargon Murad
  • Music by: Turkish
bassa khobbakh maera khpara b libbee b shinneh
bassa libbee shqala marra o la takhmooneh
shoqleh azad karkheh b noshee am kholmanee
shoqleh azad awen b noshee
shoqleh azad awen b noshee
la wen psheema op en d ewat go drananee

bassa sorree b khola d khisha
qeedeh garmee b nora d khobba, hae
shoqleh azad awen b noshee
shoqleh azad awen b noshee
la wen psheema op en d ewat go drananee

music

shoqleh d katew zona zalim jargeh maereh
qissat d khobbee peeshen 6reeda makh awareh
6albin minnakh akhchee l khobbee hoyat tkhara
shoqleh azad awen b noshee
shoqleh azad awen b noshee
la wen psheema op en d ewat go drananee

ana ya6in leh khadeena qatakh dayem bit takhreena, hae
ana ya6in leh khadeena qatakh dayem bit takhreena, hae
shoqleh azad awen b noshee
shoqleh azad awen b noshee
la wen psheema op en d ewat go drananee

music

shoqlee d atin gaheh khareta qatakh d khazin
gikh-kakh khilya qalakh sipya midreh d shamin
kha manshoqta o min dan dam3eh_______________
_________________________________go dra3nanee
shoqleh azad awen b noshee
shoqleh azad awen b noshee
la wen psheema op en d ewat go drananee

repeat till fade