James Hormis - Eywat Shrara

  • Artist: James Hormis
  • Song: Eywat Shrara
  • Year: 1983
  • Album: Nakosha Tkhayrota
  • Track: 7
  • Lyrics by: Fuad Ramzi
  • Music by: Ashoor Baba
kha leleh mi6rana teelakh
al dipnee atee toolakh
haqooyeh khabraneh d libbakh
o dakh b da donyeh dordelakh

khobbakh m edatakh tleeqa
libbakh go dardeh dweeqa
awon kha kheeteleh khpeeqa
sadrakh go omqakh shteeqa

la haqeelee ya khleeta
bot khayota marirta
aha qa kollela ktoota
d morakh aha khayoota

music

lewat akh 6arpa d elana
d natree elleh d hawyana
ateewat zareera d bahra
enyatakh keh talqa shrara

bahrin al shoprakh lojana
n6oor al khobba atyana
salee qa maree baryana
d paris youma bahrana

pashi6 edakh go edee
drananakh qatee khardee
o ainakh go ainee paqdee
min shinta d mota pardee

music

go ainatee bit mach-khatleh
khobbakh khilya d qam talqatleh
gaweh lotgakh bit 6aryatleh
pshema yama b darwidatleh

libbakh shmee6a bit khadeh
bahra l khishka bit khardeh
darbatakh bit peshee mshordeh
min omqa d ganakh m6ordeh

sahra l shoprakh bit madminneh
leleh beyakh bit rashminneh
min go shmaya b matilqinneh
sara m patakh bit parsinneh