Ivan Petros - Ya Brata

  • Artist: Ivan Petros
  • Song: Ya Brata
  • Year: Unknown
  • Album: Unknown
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
ya brata, soq gebee hal balakh
leka b shoqattee o zalakh
akh, aman aman, ma kapooreleh zaman

ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh

music

samra maqa kebinnakh, b palga d libbee b darinnakh
samra maqa kebinnakh, b palga d libbee b darinnakh
akh, mindee d 6albat b yawinnakh, o el motha le k'nashinnakh
akh, mindee d 6albat b yawinnakh, o el motha le k'nashinnakh

ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh

music

kebinnakh eh soretha, tad hoya kaltha d betha
kebinnakh eh soretha, tad hoya kaltha d betha
akh, bosh 6aw ela m'nokhretha, d pesha maliktha d betha
akh, bosh 6aw ela m'nokhretha, d pesha maliktha d betha

ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh

music

kebin samra ya nasheh, ena7 koomeh d kharasheh
kebin samra ya nasheh, ena7 koomeh d kharasheh
akh, 7obban lak bareh d m6asheh, o mbarkhinnah m nasheh o qasheh
akh, 7obban lak bareh d m6asheh, o mbarkhinnah m nasheh o qasheh

ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
ya brata malakh malakh, soq gebee hal balakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh
leka b shoqattee o zalakh, ettee ma7ketha 6alakh

music

ya brata, soq gebee hal balakh
leka b shoqattee o zalakh
akh, aman aman, ma kapooreleh zaman