Isam Hormez - Akhnan Ekhwa An Qamaye

  • Artist: Isam Hormez
  • Song: Akhnan Ekhwa An Qamaye
  • Year: 2008
  • Album: Let Pyasha Khoba
  • Track: 1
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
akhnan ekhwa an qamayeh
ashorayeh gabbareh
la shoq hawikh kharayeh
o broneh d anneh dareh

lishanokh la mansheeleh
ashuraya at mkhameeleh

la npool bar khiqra d donyeh
tkhorron l awaheh mshonyeh
be khela be yolpana
awahokh sapitlon l donyeh

music

manshee l da3war dorasha speeqa
tkhoor l da3tidokh omtokh et parqa

milya m hewee gashiq l opqa
min bar khishka shimsha b zarqa

manshee tmirree o manshin tmirrokh
kha dimmeleh dimmee o dimmokh

tkhoor qad ekhwa an qamayeh

music

hawakh bnooneh 6annaneh
shimma d omta na6raneh
go topaneh b rodaneh
stoneh hawakh khelaneh

heweyan la qa6ikhla
garta m khasan la matwakhla

tkheeleh al awahatan pash6ikhlon paso3yatan
polkhana be yolpana mam6ikhla l khqeero atan

music

dora khata plookh l tash3eetan
kha omtewakh o khda waleeta

etlan na6rakh l marganeeta
min awahan ha mzobi6ta

manshee l qarwa o qitra d shimma
ta qad palkhakh qa khda yemma

tkhoor qad ekhwa an qamayeh

music

manshee l da3war dorasha speeqa
tkhoor l da3tidokh omtokh et parqa

milya m hewee gashiq l opqa
min bar khishka shimsha b zarqa

manshee tmirree o manshin tmirrokh
kha dimmeleh dimmee o dimmokh

tkhoor qad ekhwa an qamayeh

music

manshee l da3war dorasha speeqa
tkhoor l da3tidokh omtokh et parqa

milya m hewee gashiq l opqa
min bar khishka shimsha b zarqa

manshee tmirree o manshin tmirrokh
kha dimmeleh dimmee o dimmokh

tkhoor qad ekhwa an qamayeh