Georgius Bet Yousif - Khoba Sodana

  • Artist: Georgius Bet Yousif
  • Song: Khoba Sodana
  • Year: 1986
  • Album: Khoba Sodana
  • Track: 8
  • Lyrics by: Winged Bull Band
  • Music by: Winged Bull Band
khobba sodana khomelan jaldeh toleqlan
kha beta gora bnelan be kharta tlekhlan

elana sora zrelan al 6onta la speran
kha orkha yarekhta jwejlan al neshan la m6elan

kma shney yarkhey o yomaney kma lelawatey
paghran shakhena khomelan be khlyee danatey

kma mn nashey o khzmaney op khorwatey
polghey belan drelon be kolye aorkhtey

la shlelon hal qatan preshlon beyan dekhwa mskeney m9elon
khaney hech rakhmey letlon ya marya aten dentlon

ta mdrey betan bankhley wardey saqlakhley
khobban teqa garwesakhley shlama malakhley

al elanan shman ktwakhley takhara shoqakhley
orkha tkhshlam o mode at wedlan dawar manshakhley

go dranee ta khapqenakh al 9adree khal9enakh
mn du khshka go shmyate al bara pal6enakh

mn kho6aney o mn sanyaney rekhqa nablenakh
sheret khobee o an hwazey tama mashmenakh

la shlelon hal qatan preshlon beyan dekhwa mskeney m9elon
khaney hech rakhmye letlon ya marya aten dentlon