George Piro - Kaloo

  • Artist: George Piro
  • Song: Kaloo
  • Year: 1997
  • Album: Ya Sara
  • Track: 7
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
pol6alon al qala d gollateh, motwalon l khasa d soosa khwara
oh taja d al reshoh min dahwa, o kamareh d al khasoh 6owana
la pshimta raba khdeeta, mata shweeqala
la pshimta raba khdeeta, mata shweeqala

ah zoga haweh breekha, milya min khobba d msheekha
qa omtan haweh 6oosa, d khayee mitkha yareekha
ah zoga haweh breekha, milya min khobba d msheekha
qa omtan haweh 6oosa, d khayee mitkha yareekha

music

ptokhon khamra teeqa d lelateh, shtemon rqoodon jwanqeh o khamateh
yalikhyateh m rangeh o tahareh, shooshonlon go shmaya raqadeh
am kaloo o khitna rqoodon, zmooron b qala rama
am kaloo o khitna rqoodon, zmooron b qala rama

ah zoga haweh breekha, milya min khobba d msheekha
qa omtan haweh 6oosa, d khayee mitkha yareekha
ah zoga haweh breekha, milya min khobba d msheekha
qa omtan haweh 6oosa, d khayee mitkha yareekha

music

khitna qam tarra d omra spara, d mayeela kaloo b jolleh khwara
zorna o dahoola m 6ora slaya, mam6eela kaloo b khobba khilya
khidyena beyoh dos6eh, shwaweh o khizmaneh
khidyena beyoh dos6eh, shwaweh o khizmaneh

ah zoga haweh breekha, milya min khobba d msheekha
qa omtan haweh 6oosa, d khayee mitkha yareekha
ah zoga haweh breekha, milya min khobba d msheekha
qa omtan haweh 6oosa, d khayee mitkha yareekha