George Piro - Ashur Gabara

  • Artist: George Piro
  • Song: Ashur Gabara
  • Year: 1997
  • Album: Ya Sara
  • Track: 1
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
ashur gabbara, ashur gabbara
malka d khiqra, o qadra o eqara
ashur gabbara, ashur gabbara
malka d khiqra, o qadra o eqara

hich leh mansheyakh, yemman bedyara
go libban khpeelokh tash3eetan khpara
hich leh mansheyakh, yemman bedyara
go libban khpeelokh tash3eetan khpara

ashur gabbara, ashur gabbara

music

ashur gabbara, bahra d qinyeleh
min khobba d omteh, bahreh binyeleh
ashur gabbara, bahra d qinyeleh
min khobba d omteh, bahreh binyeleh

khayeh qa omteh, m libbeh dweekheleh
qa aryeh sreekheh, resha weyeleh
khayeh qa omteh, m libbeh dweekheleh
qa aryeh sreekheh, resha weyeleh

ashur gabbara, ashur gabbara

music

ashur gabbara, stoona d khorara
darga d khayoota, o shimma o shohara
ashur gabbara, stoona d khorara
darga d khayoota, o shimma o shohara

omta d la shimmokh, ela d la mara
la tkhirta pesha, go donyeh tkhara
omta d la shimmokh, ela d la mara
la d zowaa shimmoh, leh payesh tkhara

ashur gabbara, ashur gabbara