George Mansur - Laya

  • Artist: George Mansur
  • Song: Laya
  • Year: 2023
  • Album: Laya
  • Track: 1
  • Lyrics by: Janan Sawa
  • Music by: Folk
ho laya laya laya, shapirta lakhomta akh sara laya
ho laya laya laya, sortela bas qatee baya

leh haminnah e'bayinnah, illa b'omra d'mar zaya mamimnnah
ya6a hich leh shoqinnah, o go libbee etla qinna
hola ana b'yawinnah, kolla khayotee bit hawin minnah
m'kol khamathe preeshinnah, o ayenla eh d'bayinnah

ho laya laya laya, shapirta lakhomta akh sara laya
ho laya laya laya, sortela bas qatee baya

--

ap en sortela b'shinneh, dalaltee go libbee shqilta shopa
akh libba d'goza b'qinneh, qiqwana b'qinnee reepa
shiklakh b'edee b'rashminneh, hal youma d'mota leh ateh l'shyapa
shimmakh layo b'naqrinneh, l'kol kha elana o kepa

ho laya laya laya, shapirta lakhomta akh sara laya
ho laya laya laya, sortela bas qatee baya
ho laya laya laya, shapirta lakhomta akh sara laya
ho laya laya laya, sortela bas qatee baya

--

khillee libbah e'bayinnah, shapirta honanta khletee laya
akh doosha khilya d'shana, hadkha go libbee e'khalya
oh youma d'la khazyinna, leh masin ana khayin d'la b'deyakh
eman d'qarbinna dana, b'barkhakh b'omra d'mar zaya

ho laya laya laya, shapirta lakhomta akh sara laya
ho laya laya laya, sortela bas qatee baya
ho laya laya laya, shapirta lakhomta akh sara laya
ho laya laya laya, sortela bas qatee baya