George Homeh - Khloola

  • Artist: George Homeh
  • Song: Khloola
  • Year: 1993
  • Album: Matan
  • Track: 8
  • Lyrics by: George Homeh
  • Music by: George Homeh
mkhee dahoola, mkhee zorna
kaloo khitna warena
b shopra d pateh lojana
l shimsha o sahra dimyena

marya barikh ah zoga
b da leleh d borkhena

music

kma shapeereh lweeshena
qareeweh o qarooyateh
b dipna d malka o malikta
dimyeh l wardeh d ganyateh

b qaleh khilya sodana
zmarena zmaryateh

music

birqadena beshwara
jwanqeh bnateh o khamateh
rangeh rangeh go hawa
ptalena yalikhyateh

khidyena b daha leleh
be malka o malikteh

music

keka d khadoota qseelon
min khamra smooqa shteelon
ya oedaleh qowillon
l marya 6liblon soleelon

hal abad bet haweh n6eera
khobbeheh shareera

music

mkhee dahoola, mkhee zorna
kaloo khitna warena
b shopra d pateh lojana
l shimsha o sahra dimyena

marya barikh ah zoga
b da leleh d borkhena