George Gindo - Kal-Kel Ya Yimma

  • Artist: George Gindo
  • Song: Kal-Kel Ya Yimma
  • Year: 2006
  • Album: Khoba Khaya
  • Track: 10
  • Lyrics by: George Gindo
  • Music by: John Dashto
kalkel ya yemma kalkel, khloola d'broonan aziza
qareeweh o qarewyateh, dona rqada b'kha reeza
kalkel ya yemma kalkel, khloola d'broonan aziza
qareeweh o qarewyateh, dona rqada b'kha reeza

kaloo khleeta o lakhomta, o qa dah khitnela lkhimta
marya barikh l'dah zoga, d'hawee khidyeh b'khayoota
kaloo khleeta o lakhomta, o qa dah khitnela lkhimta
marya barikh l'dah zoga, d'hawee khidyeh b'khayoota

bas ana qatokhon, b'dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m'shwara
bas ana qatokhon, b'dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m'shwara

--

yalikhyateh raproopeh, d'gawneh preesheh reemena
khizmaneh o khorawateh, b'khadoota sharookena
yalikhyateh raproopeh, zardeh o smooqeh reemena
khizmaneh o khorawateh, b'khadoota sharookena

khitna rama o shapeera, resha d'khigga labooleh
kaloontoola berqada, ha khzemon mod zogeleh
khitna rama o shapeera, resha d'khigga labooleh
kaloontoola berqada, ha khzemon mod zogeleh

bas ana qatokhon, b'dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m'shwara
bas ana qatokhon, b'dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m'shwara

--

qomon ya arkhan qomon, khardemon zogan khilya
ah leleh b'payesh tkhara, m'khobba o khadoota milya
qomon ya arkhan qomon, khardemon zogan khilya
ah leleh b'payesh tkhara, m'khobba o khadoota milya

khamatena bespara, kaloo wardoh d'rapaleh
maneela mara d'rizqa, ayen ela d'qapyaleh
khamatena bespara, kaloo wardoh d'rapaleh
maneela mara d'rizqa, ayen ela d'qapyaleh

bas ana qatokhon, b'dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m'shwara
bas ana qatokhon, b'dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m'shwara