George Gindo - Kal-Kel Ya Yimma

  • Artist: George Gindo
  • Song: Kal-Kel Ya Yimma
  • Year: 2006
  • Album: Khoba Khaya
  • Track: 10
  • Lyrics by: George Gindo
  • Music by: John Dashto
kalkel ya yemma kalkel, khloola d broonan aziza
qareeweh o qarewyateh, dona rqada b kha reeza
kalkel ya yemma kalkel, khloola d broonan aziza
qareeweh o qarewyateh, dona rqada b kha reeza

kaloo khleeta o lakhomta, o qa dah khitnela lkhimta
marya barikh l dah zoga, d hawee khidyeh b khayoota
kaloo khleeta o lakhomta, o qa dah khitnela lkhimta
marya barikh l dah zoga, d hawee khidyeh b khayoota

bas ana qatokhon, b dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m shwara
bas ana qatokhon, b dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m shwara

music

yalikhyateh raproopeh, d gawneh preesheh reemena
khizmaneh o khorawateh, b khadoota sharookena
yalikhyateh raproopeh, zardeh o smooqeh reemena
khizmaneh o khorawateh, b khadoota sharookena

khitna rama o shapeera, resha d khigga labooleh
kaloontoola berqada, ha khzemon mod zogeleh
khitna rama o shapeera, resha d khigga labooleh
kaloontoola berqada, ha khzemon mod zogeleh

bas ana qatokhon, b dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m shwara
bas ana qatokhon, b dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m shwara

music

qomon ya arkhan qomon, khardemon zogan khilya
ah leleh b payesh tkhara, m khobba o khadoota milya
qomon ya arkhan qomon, khardemon zogan khilya
ah leleh b payesh tkhara, m khobba o khadoota milya

khamatena bespara, kaloo wardoh d rapaleh
maneela mara d rizqa, ayen ela d qapyaleh
khamatena bespara, kaloo wardoh d rapaleh
maneela mara d rizqa, ayen ela d qapyaleh

bas ana qatokhon, b dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m shwara
bas ana qatokhon, b dah khadooten bezmara
hal qedamta modaleh, riqda leh kaleh m shwara