George Gindo - Da'nah Eelah Udeyom Da'nah

  • Artist: George Gindo
  • Song: Da'nah Eelah Udeyom Da'nah
  • Year: 2006
  • Album: Khoba Khaya
  • Track: 6
  • Lyrics by: Yokhanna Hinaro
  • Music by: John Dashto
danela edyom danoh, doqakh omtan b'drananoh
b'jammakh al khadirwanoh, qad parqakhla m'olsanoh

danela edyom danoh, doqakh omtan b'drananoh
b'jammakh al khadirwanoh, qad parqakhla m'olsanoh

en kollan bayakh l'yotranoh, garik ma6akh l'porqanoh
qad mam6akhleh l'so3aranoh, sharya ganan op ganoh
en kollan bayakh l'yotranoh, garik ma6akh l'porqanoh
qad mam6akhleh l'so3aranoh, sharya ganan op ganoh

--

eman b'khazakhla atan, midreh go donyeh prakha
ainan sheerena qatoh, monsheyeh danoh d'dmakha
eman b'khazakhla atan, midreh go donyeh prakha
ainan sheerena qatoh, monsheyeh danoh d'dmakha

orkhan dwirta go donyeh, midreh qad sharya ptakha
b'chalishakh b'kol gebaneh, litlan shleta o la nyakha
orkhan dwirta go donyeh, midreh qad sharya ptakha
b'chalishakh b'kol gebaneh, litlan shleta o la nyakha
danela edyom danoh

--

bayekh derakh l'mo6anan, eman oh youma b'ateh
khayakh b'kheroota o khidyeh, sharee youmanan khateh
bayekh derakh l'mo6anan, eman oh youma b'ateh
khayakh b'kheroota o khidyeh, sharee youmanan khateh

lewakh darqoh d'hich alma, omta d'shlamekh o borkateh
akhchee be6labeh d'zidqan, khayakh makh kol emwateh

--

gnaya b'omtan hich lela, d'ewakh ptala go breeta
masha kha6eh o awareh, bar kha 6illa o 6laneeta
gnaya b'omtan hich lela, d'ewakh ptala go breeta
masha kha6eh o awareh, bar kha 6illa o 6laneeta

jarbikh qanikhlon zidqan, makh pirsat ela teeta
hal edyom ewakh speereh, heweyan hich lela q6eeta
jarbikh qanikhlon zidqan, makh pirsat ela teeta
hal edyom ewakh speereh, heweyan hich lela q6eeta
danela edyom danoh