George Chaharbakhshi - Youmanan Chim Khilyeh

  • Artist: George Chaharbakhshi
  • Song: Youmanan Chim Khilyeh
  • Year: 1978
  • Album: Atour Omtta
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
youmanan chim khilyeh, min khobba milyeh
bewara min khayan, makh nishmeh shilyeh
golpan bergada, ainan hamzoomeh
khot oh shimshee sara, libba maqroomeh

khidyeh o pseekhekhwa, akh treh younateh
go youmaneh prakha, b'leleh b'qinnateh
min ollol keh khazeewa, oh shimshee sara
mikhyeh drana b'drana, b'leleh bekhdara

--

min rikhqa mabyooneh, resha d'6oraneh
chochakeh rekhaneh, milyeh bakhchaneh
beshyasha shoshanneh, b'khela d'nishmaneh
irbeh o perooneh, pishta ______________

weeleh zoga modaleh, khidya bekhdara
go orkha d'khayoota, plee6a awara
perooneh go _______, ghazala b'6ora
modaleh bezmara, bot khobba mara

--

khishlakh qam shoqatlee, la hich mahana
b'jorabeh diryatlee, b'libbee khishana
min bar deyakh delee, akh kha shidana
kad min shinta rishlee, youmee bahrana

ta ya brata d'omta, ya atoureta
go lappan d'khobba, ta banakh beta
go jolleh d'borakha, b'hoyat lakhomta
min odaleh khidyeh, b'orkha d'khayoota