George Chaharbakhshi - Youmanan Chim Khilyeh

  • Artist: George Chaharbakhshi
  • Song: Youmanan Chim Khilyeh
  • Year: 1978
  • Album: Atour Omtta
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
youmanan chim khilyeh, min khobba milyeh
bewara min khayan, makh nishmeh shilyeh
golpan bergada, ainan hamzoomeh
khot oh shimshee sara, libba maqroomeh

khidyeh o pseekhekhwa, akh treh younateh
go youmaneh prakha, b leleh b qinnateh
min ollol keh khazeewa, oh shimshee sara
mikhyeh drana b drana, b leleh bekhdara

music

min rikhqa mabyooneh, resha d 6oraneh
chochakeh rekhaneh, milyeh bakhchaneh
beshyasha shoshanneh, b khela d nishmaneh
irbeh o perooneh, pishta ______________

weeleh zoga modaleh, khidya bekhdara
go orkha d khayoota, plee6a awara
perooneh go _______, ghazala b 6ora
modaleh bezmara, bot khobba mara

music

khishlakh qam shoqatlee, la hich mahana
b jorabeh diryatlee, b libbee khishana
min bar deyakh delee, akh kha shidana
kad min shinta rishlee, youmee bahrana

ta ya brata d omta, ya atoureta
go lappan d khobba, ta banakh beta
go jolleh d borakha, b hoyat lakhomta
min odaleh khidyeh, b orkha d khayoota