George Chaharbakhshi - Towlama

  • Artist: George Chaharbakhshi
  • Song: Towlama
  • Year: 1977
  • Album: Khobed Atour
  • Track: 6
  • Lyrics by: Nathan Isaac
  • Music by: Sargon Mayelian
ah riqda d'tolama, jwanqeh be qomeh rama
beshwara lakha m'tama, toz d'aqleh beryama
brata khleeta d'omta, shapirtewat lakhomta
min dasta d'khawiryatakh, eda go eda dwiqta
ainakh koomeh khilyena, min khadoota milyena
gashaqyatakh garshaneh, qa deyee shadinnaneh

--

yaleh o bnateh shi6raneh, makh dahweh balbisaneh
min odaleh shareereh, khidyeh pseekheh sodaneh
patakh ghlibta l'shamama, shoprakh akh libba d'youma
akh gamee l'pata d'yama, b'libbee dreeta chalkhama
at brata atoureta, mdeeneta yan 6oreta
qatee ewat mokhibta, khobba go libbee dreeta

--

reshakh marim khazinnakh, gashiq allee taninnakh
shapirtewat berqada, basma ganakh amrinnakh
azakh khdara o rakhchaneh, khadrakhen khot elaneh
dishta warda shapeereh, gabakh ________ gakhkaneh
resha d'khigga labooleh, yalikhta har partooleh
khidyeh pseekheh modaleh, bezmara b'khilyeh qaleh

--

resha d'khigga labooleh, yalikhta har partooleh
khidyeh pseekheh modaleh, bezmara b'khilyeh qaleh
ah min waryateh khilyeh, min khadootena milyeh
aten brata shapirta, shikhda go libbee dreeta
khayee raba khilyena, min khadoota milyena
gashaqyatakh sodaneh, shikhdeh b'libbee diryena