George Chaharbakhshi - Towlama

  • Artist: George Chaharbakhshi
  • Song: Towlama
  • Year: 1977
  • Album: Khobed Atour
  • Track: 6
  • Lyrics by: Nathan Isaac
  • Music by: Sargon Mayelian
ah riqda d tolama, jwanqeh be qomeh rama
beshwara lakha m tama, toz d aqleh beryama
brata khleeta d omta, shapirtewat lakhomta
min dasta d khawiryatakh, eda go eda dwiqta
ainakh koomeh khilyena, min khadoota milyena
gashaqyatakh garshaneh, qa deyee shadinnaneh

music

yaleh o bnateh shi6raneh, makh dahweh balbisaneh
min odaleh shareereh, khidyeh pseekheh sodaneh
patakh ghlibta l shamama, shoprakh akh libba d youma
akh gamee l pata d yama, b libbee dreeta chalkhama
at brata atoureta, mdeeneta yan 6oreta
qatee ewat mokhibta, khobba go libbee dreeta

music

reshakh marim khazinnakh, gashiq allee taninnakh
shapirtewat berqada, basma ganakh amrinnakh
azakh khdara o rakhchaneh, khadrakhen khot elaneh
dishta warda shapeereh, gabakh ________ gakhkaneh
resha d khigga labooleh, yalikhta har partooleh
khidyeh pseekheh modaleh, bezmara b khilyeh qaleh

music

resha d khigga labooleh, yalikhta har partooleh
khidyeh pseekheh modaleh, bezmara b khilyeh qaleh
ah min waryateh khilyeh, min khadootena milyeh
aten brata shapirta, shikhda go libbee dreeta
khayee raba khilyena, min khadoota milyena
gashaqyatakh sodaneh, shikhdeh b libbee diryena