George Chaharbakhshi - Pshena Alaha Minakh

  • Artist: George Chaharbakhshi
  • Song: Pshena Alaha Minakh
  • Year: 1981
  • Album: Shara
  • Track: 9
  • Lyrics by: Misha Ashourian
  • Music by: Vania David
pshena alaha minnakh, go dah sapar yarikhta
pshena alaha minnakh, orkhakh hoya __ ptikhta
min khashtakh al deh sapar, kha prashta min khabraneh deyalee
min bar d sipyeh d youma, maerootoh go ainatakh khizyalee

go dah orkha yarikhta, alaha haweh minnakh
kod doka d donyeh d azat, khidyeh b oree annee shinnakh

music

len bedaya mod youma, qatakh tliqta machkheena
poza d dyartakh min rikhqa, go dah orkha b khazeena
marziddeh orkheh d khishlakh, kma d shinneh oree midreh b saprinnakh
eman m saparakh derat, khadoota pshena pshena b taninnakh

go dah orkha yarikhta, alaha haweh minnakh
kod doka d donyeh d azat, khidyeh b oree annee shinnakh

pshena alah minnakh, pshena alah minnakh
khidyeh oree shinnakh, khidyeh oree shinnakh

repeat till fade