George Chaharbakhshi - Pshena Alaha Minakh

  • Artist: George Chaharbakhshi
  • Song: Pshena Alaha Minakh
  • Year: 1981
  • Album: Shara
  • Track: 9
  • Lyrics by: Misha Ashourian
  • Music by: Vania David
pshena alaha minnakh, go dah sapar yarikhta
pshena alaha minnakh, orkhakh hoya __ ptikhta
min khashtakh al deh sapar, kha prashta min khabraneh deyalee
min bar d'sipyeh d'youma, maerootoh go ainatakh khizyalee

go dah orkha yarikhta, alaha haweh minnakh
kod doka d'donyeh d'azat, khidyeh b'oree annee shinnakh

--

len bedaya mod youma, qatakh tliqta machkheena
poza d'dyartakh min rikhqa, go dah orkha b'khazeena
marziddeh orkheh d'khishlakh, kma d'shinneh oree midreh b'saprinnakh
eman m'saparakh derat, khadoota pshena pshena b'taninnakh

go dah orkha yarikhta, alaha haweh minnakh
kod doka d'donyeh d'azat, khidyeh b'oree annee shinnakh

pshena alah minnakh, pshena alah minnakh
khidyeh oree shinnakh, khidyeh oree shinnakh

repeat till fade