Geliana Esho - Shameh

  • Artist: Geliana Esho
  • Song: Shameh
  • Year: 1988
  • Album: Maliktit Khoolmany
  • Track: 1
  • Lyrics by: Shimon Barkho
  • Music by: Shimon Barkho
way way minnakh shammeh, way m'kooma d ainatakh
kol jwanqa d gashoqelelh, bayeleh qatakh
way way minnakh shammeh, way m'kooma d ainatakh
kol jwanqa d gashoqelelh, bayeleh qatakh

ena wayleh way jareh, kod napil b khobbakh
raba b janjir, hal d ma6eh qorbakh
ena wayleh way jareh, kod napil b khobbakh
raba b janjir, hal d ma6eh qorbakh

sqirreh jollakh lakhoomeh, b ranga d yamateh
oh qomakh kolleh shopra, o siqla d mdeenateh
sqirreh jollakh lakhoomeh, b ranga d yamateh
oh qomakh kolleh shopra, o siqla d mdeenateh

ena wayleh d oh ateh, o khazeh b ainateh
garish hasratteh, qad dan khzayateh
ena wayleh d oh ateh, o khazeh b ainateh
garish hasratteh, qad dan khzayateh

music

oh shoprakh kmeleh dimya, l sara d ramshaneh
bahrooneh b khishka d leleh, l ainakh garshaneh
oh shoprakh kmeleh dimya, l sara d ramshaneh
bahrooneh b khishka d leleh, l ainakh garshaneh

an siqleh l doh qoma, kmena 6eemaneh
mazyoodeh l shopra d, smooqeh sasaneh
an siqleh l doh qoma, kmena 6eemaneh
mazyoodeh l shopra d, smooqeh sasaneh

kol kha b orkhoh jaroobeh, l doh libba qaneh
hich kha leleh bem6aya, l doh neesha ganeh
kol kha b orkhoh jaroobeh, l doh libba qaneh
hich kha leleh bem6aya, l doh neesha ganeh

way shammeh oh shoprakh, etleh bayaneh
ki makhdeh l dan libbeh, d ena khishaneh
way shammeh oh shoprakh, etleh bayaneh
ki makhdeh l dan libbeh, d ena khishaneh