George Sam (Gaggi) - Manywat

  • Artist: George Sam (Gaggi)
  • Song: Manywat
  • Year: 2009
  • Album: Sahdan
  • Track: 2
  • Lyrics by: Napoleon Shamoun
  • Music by: Gaggi & Napoleon Shamoun
min shimsha shqiltet loja d'zareereh
yan m'sara shopra d'ainatakh k'kheeleh
min shmaya arkhet al arra sleeta
yan m'arra l'dargha d'malakhet m6eeta

maneewat o meka, teetewat o l'eka, shqaleewat tanee
drayeewat b'kora, makh dawa b'noora, maspooyot ganee
maneewat o meka, teetewat o l'eka, shqaleewat tanee
drayeewat b'kora, makh dawa b'noora, maspooyot ganee

--

alahta d'khobba ishtareet b'ganoh
yan at shamiram be khelo o 6nanoh
m'omqa d'tasheeta pli6tewat o teeta
yan m'zona d'da3tid barqoolet khleeta

alahta d'khobba ishtareet b'ganoh
yan at shamiram be khelo o 6nanoh
m'omqa d'tasheeta pli6tewat o teeta
yan m'zona d'da3tid barqoolet khleeta

maneewat o meka, teetewat o l'eka
drayeewat b'kora, makh dawa b'noora, maspooyot ganee
maneewat o meka, teetewat o l'eka, shqaleewat tanee
drayeewat b'kora, makh dawa b'noora, maspooyot ganee

--

al birza e'khayat yan go yamateh
makh shoprakh lewin khizya b'khamateh
rookhewat akhchee yan etlakh paghra
akh deyan o biryakh marya b'edateh

al birza e'khayat yan go yamateh
makh shoprakh lewin khizya b'khamateh
rookhewat akhchee yan etlakh paghra
akh deyan o biryakh marya b'edateh

maneewat o meka, teetewat o l'eka, shqaleewat tanee
drayeewat b'kora, makh dawa b'noora, maspooyot ganee
maneewat o meka, teetewat o l'eka, shqaleewat tanee
drayeewat b'kora, makh dawa b'noora, maspooyot ganee

--

maneewat o meka, teetewat o l'eka, shqaleewat tanee
drayeewat b'kora, makh dawa b'noora, maspooyot ganee