Fatin Shabo - Talakh Mokhibtee

  • Artist: Fatin Shabo
  • Song: Talakh Mokhibtee
  • Year: 1997
  • Album: Ganta D Khayoota
  • Track: 8
  • Lyrics by: Albert Oscar Baba
  • Music by: Folk
talakh mokhibti, dowan besparakh
al tilet ilane, al marza d'nara

tirwan bee lotkeh, paltakh al khdara
al patet miya, khot shimshi sara (2x)

le masyan atyan, mokhibi khilya
la mazdi libbi, min khobokh milya
ana ki zadyan, min lele shilya
soqla b'qikhwa o min sara milya (2x)

--

talakh mokhibti, paltakh chimane
gabekhlan daste et warde rekhane

shatakh min aynatee, miya et torane
khadrakh go dishta o marga d'lolane (2x)

basokh min zmara, akh bolbol zarde
zangore qalokh, go baqcha et warde
dranokh it yamina, al qdali kharde
khena go libbi, le peshi darde

basokh min zmara, akh bolbol zarde
zangore qalokh, go baqcha et warde
dranokh it yamina, al qdali kharde
khena le peshi, go libbi darde

repeat until end