Fatin Shabo - Barokh Bikhdara

  • Artist: Fatin Shabo
  • Song: Barokh Bikhdara
  • Year: 1987
  • Album: B'Shinneh Spirri
  • Track: 7
  • Lyrics by: Mariam Shabo
  • Music by: Hikmat Shabo
ana barokh bekhdara, baqooreh m'kikhweh o sara
keleh mokhibbee keleh, tleeqa o leleh bedyara
ana barokh bekhdara, baqooreh m'kikhweh o sara
keleh azizee keleh, tleeqa o leleh bedyara

ya sara d'bel aiwateh, hal bahra al orkhateh
hal bahra al orkhateh, arkha l'matan bit ateh
ya sara d'bel aiwateh, hal bahra al orkhateh
hal bahra al orkhateh, arkha l'matan bit ateh

--

teeleh min khorawatoh, khosh ya6ee nasheh d'matoh
khosh shammee nasheh d'matoh, ana e'bayan qatoh
teeleh min khorawatoh, khosh ya6ee nasheh d'matoh
khosh shammee nasheh d'matoh, ana e'bayan qatoh

sodra smoqta lweesheleh, khzemon kma shapeereleh
gawa d'khigga dweeqeleh, o har beyee gashooqeleh
sodra smoqta lweesheleh, khzemon kma shapeereleh
gawa d'khigga dweeqeleh, o har beyee gashooqeleh

--

khora d'tirwintan eleh, shadrikh nasheh baqreeleh
khazikh qa d'imnan eleh, ena ana ya6an deyeeleh
khora d'tirwintan eleh, shadrikh nasheh baqreeleh
khazikh qa d'imnan eleh, ena ana ya6an deyeeleh

mirreh qatee bayinnakh, be khayee leh yawinnakh
be donyeh leh yawinnakh, la takhmin bit gorinnakh
mirreh qatee bayinnakh, be khayee leh yawinnakh
be donyeh leh yawinnakh, la takhmin bit gorinnakh

--

shoq amree an amraneh, hamzimmee hamzimmaneh
shiqten ainokh shi6raneh, o minnokh moran youmaneh
shoq amree an amraneh, hamzimmee hamzimmaneh
shiqten ainokh shi6raneh, o minnokh moran youmaneh

har shoq amree o shoq amree, o 6ereh d'go shmaya zamree
o 6ereh d'go shmaya zamree, minnokh b'moranneh omree
har shoq amree o shoq amree, o 6ereh d'go shmaya zamree
o 6ereh d'go shmaya zamree, minnokh b'moranneh omree

--

ana barokh bekhdara, baqooreh m'kikhweh o sara
keleh azizee keleh, tleeqa o leleh bedyara
ana barokh bekhdara, baqooreh m'kikhweh o sara
keleh mokhibbee keleh, tleeqa o leleh bedyara

yala b'reshokh momeelee, shoq minnokh hich la khzelee
shoq minnokh hich la belee, o ana al qolee klelee
yala b'reshokh momeelee, shoq minnokh hich la khzelee
shoq minnokh hich la rdelee, o ana al qolee klelee