Evin Agassi - Shamiram

  • Artist: Evin Agassi
  • Song: Shamiram
  • Year: 1980
  • Album: Semiremis
  • Track: 1
  • Lyrics by: Aywan Gewargis
  • Music by: Folk
braqala min nineveh, darbanta betayeleh, shamiram, shamiram
shamiram ya malikta d'iqra d'atourayeh, shamiram

pakir at b'bnoonakh, dishmin kma janjoreleh, shamiram, shamiram
shamiram at khayedlon, bnoonakh bet nahrenayeh, shamiram, shamiram
shamiram ya gabbarta, yemma d'aryeh shamiram, shamiram

atra d'la haqoota, zob6inna be nokhrayeh, shamiram, shamiram

--

ta hadeh bit metee, parqeela pashamyateh, shamiram, shamiram
shamiram ya shimsha lojanta b'kolleh donyeh, shamiram, shamiram
baydakh bit zaqreela, bel treh nahrawateh, shamiram, shamiram
shamiram