Emanouel Bet Younan - Kaloo Khitna

  • Artist: Emanouel Bet Younan
  • Song: Kaloo Khitna
  • Year: 1995
  • Album: Agarta Qa Yemma
  • Track: 3
  • Lyrics by: Yousep Bet Yousep
  • Music by: Yousep Bet Yousep
dona teelon kholqaneh
birqadena sodaneh
dona teelon kholqaneh
birqada kma sodaneh

o kollan modaleh b khamlakh
b daha khloola d khizmaneh
o kollan modaleh b khamlakh
b daha khloola d khizmaneh

moron zoga pseekha
dasteh d raqadeh kreekha
moron zoga pseekha
b yahleh d raqadeh kreekha

kollan modaleh amrakh
khloolokhon haweh breekha
kollan modaleh amrakh
khloolokhon haweh breekha

jolleh d khomala lweesheh
gawneh shapeereh preesheh
jolleh d khomala lweesheh
gawneh shapeereh preesheh

yalikhyateh wardaneh
l beta d kaloo ewa kheesheh
yalikhyateh wardaneh
l beta d kaloo ewa kheesheh

music

khzeemon kaloo kma khleeta
joona l reshowa dreeta
khzeemon kaloo kma khleeta
joona l reshowa dreeta

manna brikhta d alaha
m olol m resh khitna kleeta
eda brikhta d alaha
m olol m resh khitna kleeta

khzeemon khitna shi6rana
qomoh rama zarbana
khzeemon khitna shi6rana
mshamha b khobba o yolpana

kol kha nasha ya6anoh
etleh alloh tokhlana
kol kha nasha ya6anoh
etleh alloh tokhlana

o nasheh d tirweh goraneh
birqadena sodaneh
khizmaneh d an goraneh
birqadena sodaneh

khzeemon kol kha min arkheh
mabsoomena m gebaneh
khzeemon kol kha min arkheh
mabsoomena m gebaneh

music

shawreh b edae qalateh
milyeh pik-kheh d kalateh
shawreh b edae qalateh
milyeh pik-kheh d kalateh

qama qam aqleh d kaloo
bazboqeh wardeh khateh
qama qam aqleh d kaloo
bazboqeh wardeh khateh

6alyeh khilyeh shi6raneh
b domyeh pik-kheh birqaneh
6alyeh khilyeh shi6raneh
b domyeh pik-kheh birqaneh

qa salmanta d ah youma
b libbeh bnaya youmaneh
qa salmanta d ah youma
b libbeh bnaya youmaneh

o jolleh d khomala lweesheh
khanjar be tasmeh deesheh
o jolleh d khomala lweesheh
l ainateh kikhla greesheh

koseyateh b parraneh
m golpaneh d 6ereh preesheh
posheyeh mleeta m khimreh
min marganyateh preesheh

music

akhton tanyaneh d daweh
matliqon domya d daweh
be qala rama zmoroon
qad shameelokhon saweh

shmeemon arkheh daqraneh
l zmora d khilyeh lilyaneh
bizmarena khamateh
d ena bikhla zamaneh

o gawreh khamra beshtaya
zmarena o babeh draya
gaheh tanooyeh raweh
kma lilyaneh beshmaya

repeat till fade