Emanouel Bet Younan - Bidayewat

  • Artist: Emanouel Bet Younan
  • Song: Bidayewat
  • Year: 1995
  • Album: Agarta Qa Yemma
  • Track: 9
  • Lyrics by: Orahim Lazar
  • Music by: Amanouel Bet Younan
bidayewat bidayet, mot orkha k'makhebinnakh
kol kha mindee d bidayot, hich lamsen parshin minnakh
al geebakh ke garshatlee, hemizmanakh kharshatlee
kol kha dana d khazyatlee, b khobbakh ke mareshatlee

music

ryashewat b sneeqotee, o modeela mareerotee
b khabranakh ke ghalbatla, hamzamta d shareerotee
ana mekewin teya, dakhewin qatakh deya
go mot khayewin kheya, qad hawin qatakh beya

music

aten kheetewat b libbee, m'shooraya qneelakh khobbee
qreetewat takhmanyatee, o jonjaree o kheshee o darbee
kma d en bda donyeh khaya, khobbakh qateeleh shraya
en qorbewat yan rikhqa, akhchee qatakhen baya

music

kha mindee mseetet beyee, shqiltet kolleh heweyee
atouretet makh deyee, bshoohara o kheqra d khayee
aten kheetewat b libbee, m'shooraya qneelakh khobbee
qreetewat takhmanyatee, o jonjaree o kheshee o darbee

music

ryashewat be sneeqotee, o modeela mareerotee
b khabranakh ke ghalbatla, hamzamta d shareerotee
bedayewat bedayewat, mod orkha k'makhebinnakh
kol kha mindee bedayoot, hich lamsen parshin minnakh