Emad David - Yakhsir D Khouby

  • Artist: Emad David
  • Song: Yakhsir D Khouby
  • Year: 2001
  • Album: Harbouleh
  • Track: 6
  • Lyrics by: Emad David
  • Music by: Emad David
birqa o rodana o pokha
talga min shmaya taya
b'dah leleh b'peshat ammee
yakhsir d'khobbee waya

birqa o rodana o pokha
talga min shmaya taya
b'dah leleh b'peshat ammee
yakhsir d'khobbee waya

go ainatee b'matinnakh
akh malikta b'saghdinnakh

hey, hey, bayinnakh
hey, hey, makhbinnakh

--

gashoqela m'panjara
oh talga l'ar3a zyada
elaneh m'pokha gnaya
kha qala deweh taya

la la zadyat khaminnakh
tama l'sadree khapqinnakh

hey, hey, bayinnakh
hey, hey, makhbinnakh

--

karma al patoh sheya
gashoqeh beyah haya
ainatoh m'dimmeh milyeh
shorela ayen bkhaya

modeela gnahee ana
donyeh talga o 6opana

hey, hey, bayinnakh
hey, hey, makhbinnakh

--

min leleh d'sarekh deega
hazirren sosee khwara
la la bakhyat ya khleeta
lewat kislee awara

l'khasa d'sosee b'matinnakh
l'beta d'babakh b'mam6innakh
kha manshoqta b'nashqinnakh
b'shena o shlama b'shoqinnakh

hey, hey, bayinnakh
hey, hey, makhbinnakh

repeat till fade