Elizabeth Oshana - Pokha D Zomeh

  • Artist: Elizabeth Oshana
  • Song: Pokha D Zomeh
  • Year: 2004
  • Album: In Your Eyes
  • Track: 3
  • Lyrics by: Folk
  • Music by: Folk
pokheh d'zomeh mzamzomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
go qopraneh mhargomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
biskeh d'khamta maroomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman

--

ho shara d'la mkhomilleh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
jolleh d'kodyom elleh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
shara kolleh mbodilleh, hoy aman, hoy aman, hoy aman

--

shlamee l'garbeya b'ganah, hoy aman, hoy aman, hoy aman
gilla d'gawoh meelana, hoy aman, hoy aman, hoy aman
palgeh d'libbe qaqwana, hoy aman, hoy aman, hoy aman

--

bathra d'qopra naqranneh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
grishleh sleewa momanneh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
min qoleh d'la badyanneh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
pokheh d'zomeh mzamzomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman