Elizabeth Oshana - Pokha D Zomeh

  • Artist: Elizabeth Oshana
  • Song: Pokha D Zomeh
  • Year: 2004
  • Album: In Your Eyes
  • Track: 3
  • Lyrics by: Folk
  • Music by: Folk
pokheh d zomeh mzamzomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
go qopraneh mhargomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
biskeh d khamta maroomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman

music

ho shara d la mkhomilleh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
jolleh d kodyom elleh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
shara kolleh mbodilleh, hoy aman, hoy aman, hoy aman

music

shlamee l garbeya b ganah, hoy aman, hoy aman, hoy aman
gilla d gawoh meelana, hoy aman, hoy aman, hoy aman
palgeh d libbe qaqwana, hoy aman, hoy aman, hoy aman

music

bathra d qopra naqranneh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
grishleh sleewa momanneh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
min qoleh d la badyanneh, hoy aman, hoy aman, hoy aman
pokheh d zomeh mzamzomeh, hoy aman, hoy aman, hoy aman