Edmon Season - Kaloo

  • Artist: Edmon Season
  • Song: Kaloo
  • Year: 2006
  • Album: Shimsha
  • Track: 2
  • Lyrics by: Edmon Season
  • Music by: Edmon Season
hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d aha kaloo dooleh belhaya

hay doola wara wara, patoh makh shimshee sara
bot shoprakh sharin katwin shereh o qemin zmara

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d aha kaloo dooleh belhaya

music

m edyo b sharin, malhin pondeh qatakh
khena leh jaree dammeh min ainatakh

youmakh b odinneh khilya, o leleh min wardeh milya
bit shoqinnon youmanakh oree, makh aten bayat

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d aha kaloo dooleh belhaya

music

m edyo leh shoqin, takhminnat takhmanta
khayootakh b odinnah, makh d ela malikta

6lob minnee modee d bayat, b mayinnah bas qad khadyat
bit shoqinnon youmanakh oree, makh aten bayat

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d aha kaloo dooleh belhaya

hay doola wara wara, patoh makh shimshee sara
bot shoprakh sharin katwin shereh o qemin zmara

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d aha kaloo dooleh belhaya