Edmon Season - Kaloo

  • Artist: Edmon Season
  • Song: Kaloo
  • Year: 2006
  • Album: Shimsha
  • Track: 2
  • Lyrics by: Edmon Season
  • Music by: Edmon Season
hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d'aha kaloo dooleh belhaya

hay doola wara wara, patoh makh shimshee sara
bot shoprakh sharin katwin shereh o qemin zmara

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d'aha kaloo dooleh belhaya

--

m'edyo b'sharin, malhin pondeh qatakh
khena leh jaree dammeh min ainatakh

youmakh b'odinneh khilya, o leleh min wardeh milya
bit shoqinnon youmanakh oree, makh aten bayat

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d'aha kaloo dooleh belhaya

--

m'edyo leh shoqin, takhminnat takhmanta
khayootakh b'odinnah, makh d'ela malikta

6lob minnee modee d'bayat, b'mayinnah bas qad khadyat
bit shoqinnon youmanakh oree, makh aten bayat

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d'aha kaloo dooleh belhaya

hay doola wara wara, patoh makh shimshee sara
bot shoprakh sharin katwin shereh o qemin zmara

hay doola doola doola doola betaya
di khzemon shopra d'aha kaloo dooleh belhaya