Charles Tooma - Khloula

  • Artist: Charles Tooma
  • Song: Khloula
  • Year: 1995
  • Album: Agiboota
  • Track: 7
  • Lyrics by: Banipal BetSamo
  • Music by: David BetSamo
kaloo m borakha priqla
l beta d awahoh shwiqla
khadranoh b yemmoh khpiqta
khadranoh b 6leeboh dwiqta
bnateh qam orkhoh zmara
bnoneh l kaloo bespara
b qala rama zmara
________ qa shwara

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m 6ora

music

b dah youma, b daha khloola
sipyota d alma d khloola
hawee be khadooyateh
go khayeh o shinneh d ateh
shtemon yaleh 6ananeh
zmoron b qaleh khelaneh
b khobkhon l bnatan na6raneh
sqeela l omtan sandaneh

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m 6ora

music
shimsha bar omtan gneela
kaloo go khigga sleela
b riqdoh preesha shapera
shopoh al iqra khpeera
khitna wara b sarhawa
dwiqleh min soppoh d dahwa
shoq sahid baba o sawa
b khadoota d ____________

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m 6ora

music

la kleemon yaleh m zmara
la parqon riqda o shwara
en allan ganya shimsha
sahra b bahrinneh ramsha
shtemon hal zraqa d youma
b khobba d zoga lakhooma
shqolon min khloola sama
b khobba o khadoota o shlama

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m 6ora