Charles Tooma - Khloula

  • Artist: Charles Tooma
  • Song: Khloula
  • Year: 1995
  • Album: Agiboota
  • Track: 7
  • Lyrics by: Banipal BetSamo
  • Music by: David BetSamo
kaloo m'borakha priqla
l'beta d'awahoh shwiqla
khadranoh b'yemmoh khpiqta
khadranoh b'6leeboh dwiqta
bnateh qam orkhoh zmara
bnoneh l'kaloo bespara
b'qala rama zmara
________ qa shwara

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d'shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m'6ora

--

b'dah youma, b'daha khloola
sipyota d'alma d'khloola
hawee be khadooyateh
go khayeh o shinneh d'ateh
shtemon yaleh 6ananeh
zmoron b'qaleh khelaneh
b'khobkhon l'bnatan na6raneh
sqeela l'omtan sandaneh

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d'shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m'6ora

--
shimsha bar omtan gneela
kaloo go khigga sleela
b'riqdoh preesha shapera
shopoh al iqra khpeera
khitna wara b'sarhawa
dwiqleh min soppoh d'dahwa
shoq sahid baba o sawa
b'khadoota d'____________

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d'shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m'6ora

--

la kleemon yaleh m'zmara
la parqon riqda o shwara
en allan ganya shimsha
sahra b'bahrinneh ramsha
shtemon hal zraqa d'youma
b'khobba d'zoga lakhooma
shqolon min khloola sama
b'khobba o khadoota o shlama

pal6oloneeleh dora
ptokhon khamra go khloola
d'shatee yaleh 3am bnateh
jimyeh min dishta m'6ora