Charles Tooma - Kaloo

  • Artist: Charles Tooma
  • Song: Kaloo
  • Year: 2004
  • Album: Elvira
  • Track: 6
  • Lyrics by: Yosip Menashi
  • Music by: Yosip Menashi
qomon khizmaneh qomon, kaloo o khitna warena
be wardeh o yalikhyateh, qablonn ah zoga b'shena

qareeweh o qaroyateh, kha bar dokhena wara
barbeyeh qomon rqoodon, saqlonleh aha khloola

--

malka o malikta qomon, ptokhonneh aha beema
shoqon nasheh sharikkee, ammokhon b'daha youma

marmonleh kasa d'khamra, shatakhleh be khadoota
ah youma min khayokhon, leh ateh l'mansheta

--

yemma bar khitna kleeta, patoh m'khadoota mleeta
b'yalikhyateh berqada, b'dah youma raba khdeeta

khonawatoh o khatwatoh, b'kalkalyateh bezmara
baboh qabooloh b'shena, arkheh d'khobba o eqara

--

6albakh min doh baryana, yawillon khayeh reekheh
kollan b'kha qala amrakh, haweeton breekheh breekheh

shoqakhlon b'shena sharee, min edyom khayeh khateh
qad maqimmee kha beta, milya min yaleh o bnateh