Charles Tooma - Faithful Love

  • Artist: Charles Tooma
  • Song: Faithful Love
  • Year: 1999
  • Album: Time
  • Track: 8
  • Lyrics by: Rommel Shamalta
  • Music by: Rommel Shamalta
khazinnah go khlolaneh
hae malikta d'kholmaneh
shopro ke talikh sara
qa lelee yawil bahra

khazinnah go khlolaneh
hae malikta d'kholmaneh
shopro ke talikh sara
qa lelee yawil bahra

gashqinwa beyoh kleeta
libbee min khobboh mleeta
qemawa qad raqdawa
riqda b'shoproh saqlawa

alaha mo taneelah
libbee be geroh mkheela
dakh taninnah bayinnah
mod orkha madeyennah

alaha mo taneelah
libbee be geroh mkheela
dakh taninnah bayinnah
mod orkha madeyennah

welee klaya l'orkhateh
spara l'do shoproh d'atee
pishlee yakhsir d'oh khobboh
malikta d'go khamateh

welee klaya l'orkhateh
spara l'do shoproh d'atee
pishlee yakhsir d'oh khobboh
malikta d'go khamateh

akhchee qad gashqin beyoh
taklit lawin wa deyoh
khobbee qatoh rabeleh
b'dah khobbeeleh l'modeyoh

alaha mo taneelah
libbee be geroh mkheela
dakh taninnah bayinnah
mod orkha madeyennah

alaha mo taneelah
libbee be geroh mkheela
dakh taninnah bayinnah
mod orkha madeyennah

shmelee bayee 6albeelah
min qam ainee lableelah
min libbee dakh parsheelah
eh d'bayin har ayeelah

shmelee bayee 6albeelah
min qam ainee lableelah
min libbee dakh parsheelah
eh d'bayin har ayeelah

eman ah khabra shmelee
kolleh d'lelee solelee
qad minnee la shaqleelah
sara d'lelee ayelah

alaha mo taneelah
libbee be geroh mkheela
dakh taninnah bayinnah
mod orkha madeyennah

alaha mo taneelah
libbee be geroh mkheela
dakh taninnah bayinnah
mod orkha madeyennah

alaha mo taneelah
libbee be geroh mkheela
dakh taninnah bayinnah
mod orkha madeyennah

fade.