Baba Youarish - Dakh Bayat Minakh Parsheen

  • Artist: Baba Youarish
  • Song: Dakh Bayat Minakh Parsheen
  • Year: 2006
  • Album: Dakh Bayat
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Yomer Shlemon
  • Music by: Hany Andraws
dakh bayat minnakh parshin
d la deyakh dakhee sharin
d la deyakh dakhee sharin

d la deyakh meeten ana
o leh ya6in dakhee barin
leh ya6in dakhee barin

meeten m6omra go libbakh
o la msen khayin d la deyakh
meeten m6omra go libbakh
o la msen khayin d la deyakh

dayin in midreh khletee
bit khayin khlapa d khobbakh

music

mot payda d la kheena
in brelee gaheh kheeta
in brelee gaheh kheeta

in brelee b khobbakh sheena
bit barin o paghree meeta
bit barin o paghree meeta

ta rosh midreh b drananee
mkhayateh d libbee b tanee
kmenwa rikhqa m malkootee
o kmenwa rikhqa m kholmanee
kmenwa rikhqa m malkootee
o kmenwa rikhqa m kholmanee

music

barin kha zroota prishta
kha warda go kha dashta
kha warda go kha dashta

brezewin d la qeenoota
go opra lit khayoota
go opra lit khayoota

ta zrelee b omqa d libbakh
qad parsinnon pawanee
ta zrelee b omqa d libbakh
qad parsinnon pawanee

qad ya6at kmen mokhneya
o kmenwa al khobbakh seya
qad ya6at kmen mokhneya
o kmenwa al khobbakh seya

dakh bayat minnakh parshin
d la deyakh dakhee sharin
d la deyakh dakhee sharin

d la deyakh meetin ana
o leh ya6in dakhee barin
leh ya6in dakhee barin