Ashur Bet Sargis - Tanilli Lay Lay

  • Artist: Ashur Bet Sargis
  • Song: Tanilli Lay Lay
  • Year: 1979
  • Album: Sing Me A Lullaby
  • Track: 1
  • Lyrics by: Dr. Fraydon Aprim Atouraya
  • Music by: Assyrian Folklore
dardakh goorena, darbatakh piryeh
bayanakh khacha, sandanakh shonyeh
l'manee posh6elakh, drananakh pkeekheh
khayeh leh atee, la spor al neekheh
l'manee posh6elakh, drananakh pkeekheh
khayeh leh atee, la spor al neekheh

yama shghishtela, o lappeh shodinneh
pokheh zorbinneh, shmaya moyrinneh
eka b kharzippat, lotgakh z'oronta
khmool yemmee la 6ree, drananeh d mota
eka b kharzippat, lotgakh z'oronta
khmool yemmee la 6ree, drananeh d mota

music

eka ________, l yama __________
be6rayeh lotgakh, miskenta yemma
qamoo shghishtewat, qamoo awara
m'eka min manee, bit saprat l'chara
qamoo shghishtewat, qamoo awara
m'eka min manee, bit saprat l'chara

k'ya6innon neeshakh, heweyakh ________
k'bayat min yalakh, ma6ee l'porqana
dmookh shleeta yemma, har etlakh banyaneh
en litlakh bnooneh, et lakha ana
dmookh shleeta yemma, har etlakh banyaneh
en litlakh bnooneh, et lakha ana

music

kosakh 6asheeleh, min kharpa d'shmaya
paghree s'ooroona, gnoshleh min meya
mashtelee khalwa, m'oh sadrakh bilya
darwidlee khpaqakh, b'oh qalakh khilya
mashtelee khalwa, m'oh sadrakh bilya
darwidlee khpaqakh, b'oh qalakh khilya

tanelee lay lay, zmorree zmaryateh
zmirtetwa khdeeta, b'kinnareh khateh
haqelee b'ninos, shamiram o sargon
bawil chaldeya, min assar haddon
garwissen b'atra, d'atour o chaldeya
metin d'la zdoota, makh atouraya
tanelee lay lay, zmorree zmaryateh
zmirtetwa khdeeta, b'kinnareh khateh