Ashur Bet Sargis - Tani Li Ly Ly (first Version)

  • Artist: Ashur Bet Sargis
  • Song: Tani Li Ly Ly (first Version)
  • Year: 1972
  • Album: Ashur Sargis Sings For Bet Nahren
  • Track: 1
  • Lyrics by: Dr. Fraydon Aprim Atouraya
  • Music by: Assyrian Folklore
dardakh goorena, darbatakh piryeh
bayanakh khacha, saghdanakh shonyeh
l'manee posh6elakh, drananakh pteekheh
khayeh leh atee, la spor al neekheh
l'manee posh6elakh, drananakh pteekheh
khayeh leh atee, la spor al neekheh

--

yama shghishtela, o lappeh shodinneh
pokheh zorbinneh, o shmaya oywinneh
eka b'kharzippat, lotgakh z'oronta
khmool yemmee la 6ree, b'drananeh d'mota
eka b'kharzippat, lotgakh z'oronta
khmool yemmee la 6ree, b'drananeh d'mota

--

eka moshammar, l'yama chalkhama
be6rayet lotgakh, miskenta yemma
qamoo shghishtewat, qamoo awara
m'eka o min manee, bit saprat l'chara
qamoo shghishtewat, qamoo awara
m'eka o min manee, bit saprat l'chara

--

k'ya6innon neeshakh, heweyakh khnana
k'bayat min yalakh, ma6ee l'porqana
dmookh shleeta yemma, har etlakh banyaneh
en litlakh bnooneh, et lakha ana
dmookh shleeta yemma, har etlakh banyaneh
en litlakh bnooneh, et lakha ana

--

b'kosakh 6asheeleh, min harb d'shmaya
paghree z'ooroona, gnoshleh min meya
mashtelee khalwa, m'oh sadrakh bilya
darwidlee khpaqakh, b'oh qalakh khilya
mashtelee khalwa, m'oh sadrakh bilya
darwidlee khpaqakh, b'oh qalakh khilya

--

tanelee lay lay, zmorree zmaryateh
zmirtetwa khdeeta, b'kinnareh khateh
haqelee b'ninos, shamiram o sargon
babil chaldeya, min assar haddon
haqelee b'ninos, shamiram o sargon
babil chaldeya, min assar haddon

--

k'bayin mekholta, o tareh d'millattee
o shatin m'shaqyateh, khobba d'eh omtee
garwissen b'atra, d'atour o chaldeya
metin d'la zdoota, makh atouraya
garwissen b'atra, d'atour o chaldeya
metin d'la zdoota, makh atouraya