Ashur Bet Sargis - Sara Khata

  • Artist: Ashur Bet Sargis
  • Song: Sara Khata
  • Year: 2017
  • Album: Nishmi
  • Track: 8
  • Lyrics by: Ashur Bet Sargis
  • Music by: Ashur Bet Sargis
sara khata eket kheesha
min shmayee zeela o preesha
mokhibtee yom mawladoh
l'eh tajoh ewit siqla d'reesha
ya sara eket kheesha

sara khata kelokh kelokh
ainatoh dakh khizyelokh
boqirwala yan monsheeta
emneh rikhshee modeelokh

ya sara eket kheesha
kilyet ollol min resha

--

siqlela warda b'wardeh
smooqenoh o ainoh zardeh
berhayewin b'soryatoh
khidya milya min dardeh

doona weereh kma shinneh
kha kheena khlela minneh
mam6elee khabra khidya
libboleh modee minneh

ya sara eket kheesha
kilyet ollol min resha

--

sara khata siqla l'mata
ewa bahrokh go ainatah
kha minneh m'dashta
kha minneh m'6ora
doomara barsamyatah

ya sara khata siqla l'mata
ewa bahrokh go ainatah
kha minneh m'dashta
kha minneh m'6ora
doomara barsamyatah

ya sara eket kheesha
kilyet ollol min resha

--

modee bot prashta sara
ta pali6lee al bahra
dakhee let sqeeda b'shinneh
b'noshokh b'donyeh bekhdara

zop6inna l'daha shmaya
shimsha go patokh k'lahya
ayenla shimsha d'deyee
shoq kodyom b'patee lahya

ya sara eket kheesha
kilyet ollol min resha
ya sara eket kheesha
kilyet ollol min resha