Ashur Bet Sargis - Mani Baiyeh Khoba

  • Artist: Ashur Bet Sargis
  • Song: Mani Baiyeh Khoba
  • Year: 2020
  • Album: Tarpa
  • Track: 2
  • Lyrics by: Ashur Bet Sargis
  • Music by: Ashur Bet Sargis
manee bayeh khobba, manee bayeh khobba
khobbee bayin sapinneh, qa naplaneh d'beh khobba
manee bayeh khobba, kena anee makhbaneh
manee khobbee bayeeleh, kena anee mrakhmaneh

parqonlee min olsaneh, m'kolleh oqaneh
shqoolonleh 6la por'ana, khideh o khobbaneh
pyashtoh ah kasa d'samma, prashtoh shopa domdimma
qobillee b'alpa o imma

ay hawar yemma, shareh ganee yemma
akh hawar yemma, shareh ganee yemma

shoq azil jarib kheeneh, ah rab khela d'khayeeneh
napil b'rakhmeh d'khaseeneh, ay hawar yemma, shareh ganee yemma

--

reekhewin al shweeta, la khaya o la meeta
donyeh taza reeta, dim ainatee mokhneeta
libbee let beshyasha, hazirleh qa khasha
qareereh darbatee, edee b'dah palasha

parqonlee m'lelawateh, d'khizmeh sawaneh
shadronlee d'kha pashiqlon, siryeh kholmaneh
pyashtoh ah kasa d'samma, prashtoh shopa domdimma
qobillee b'alpa o imma

ay hawar yemma, shareh ganee yemma
akh hawar yemma, shareh ganee yemma

reekhewin al shweeta, la khaya o la meeta
donyeh taza reeta, dim ainatee mokhneeta
libbee let beshyasha, hazirleh qa khasha
qareereh darbatee, edee b'dah palasha

parqonlee min olsaneh, m'kolleh oqaneh
shqoolonleh 6la por'ana, khideh o khobbaneh
pyashtoh ah kasa d'samma, prashtoh shopa domdimma
qobillee b'alpa o imma

ay hawar yemma, shareh ganee yemma
akh hawar yemma, shareh ganee yemma

shoq azil jarib kheeneh, ah rab khela d'khayeeneh
napil b'rakhmeh d'khaseeneh, ay hawar yemma, shareh ganee yemma