Albert Mansour - Sara D'Ramshani

  • Artist: Albert Mansour
  • Song: Sara D'Ramshani
  • Year: 1998
  • Album: New Love
  • Track: 3
  • Lyrics by: Orahim Lazar
  • Music by: Unknown
sara d'ramshanee, bahra d'kholmanee
ya aten ainee, o shraya d'youmanee
shoq minnakh manee, b'khapqin b'drananee
shoq minnakh manee, b'khapqin b'drananee

sara d'ramshanee, bahra d'kholmanee
ya aten ainee, o shraya d'youmanee
shoq minnakh manee, b'khapqin b'drananee
shoq minnakh manee, b'khapqin b'drananee

--

beyakh ke malkhimmen, shereh d'zmaryatee
gashaqtakh sogol, k'basmee darbatee
ateewat khayootee o reza d'etootee
be khobbakh peshana, bit hoyat qatee

beyakh ke malkhimmen, shereh d'zmaryatee
gashaqtakh sogol, k'basmee darbatee
ateewat khayootee o reza d'etootee
be khobbakh peshana, bit hoyat qatee

--

en sara kleeleh, m'yawalta d'bahra
o en shimsha d'khayan, gneela d'la spara
b'donyeh khishkanta, bit pariq sawra
ega aha khobban, b'khatim go qawra

en sara kleeleh, m'yawalta d'bahra
o en shimsha d'khayan, gneela d'la spara
b'donyeh khishkanta, bit pariq sawra
ega aha khobban, b'khatim go qawra

--

beyakh ke malkhimmen, shereh d'zmaryatee
gashaqtakh sogol, k'basmee darbatee
ateewat khayootee o reza d'etootee
be khobbakh peshana, bit hoyat qatee

beyakh ke malkhimmen, shereh d'zmaryatee
gashaqtakh sogol, k'basmee darbatee
ateewat khayootee o reza d'etootee
be khobbakh peshana, bit hoyat qatee