close menu search

Brata D Nazadreh by Geliana Esho | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Geliana Esho
Song Brata D Nazadreh
Year 1986
Album Brata D Nazadreh
Track 1
Views 675
Lyrics by Unknown
Music by Unknown

Share on Facebook or Twitter.

Geliana Esho - Brata D Nazadreh

baqron baqronla brata d nazdareh, qamoyla bikhya mala eh jareh
baqron baqronla brata d nazdareh, qamoyla bikhya mala eh jareh
jolleh khamateh bekhzada sareh, b qala baseema bezmara nareh
jolleh khamateh bekhzada sareh, b qala baseema bezmara nareh

music

bedyara m'khiqla b aineh dam3aneh, kosoh maprokheh pokheh khelaneh
bedyara m'khiqla b aineh dam3aneh, kosoh maprokheh pokheh khelaneh
mara mokhibee shqollee l karmaneh, khayoota d khiqleh lena sodaneh
mara mokhibee shqollee l karmaneh, khayoota d khiqleh lena sodaneh

music

kodyom go bikhyet go takhmanyateh, talooqet shoprakh m'go reza d bnateh
kodyom go bikhyet go takhmanyateh, talooqet shoprakh m'go reza d bnateh
b shaqlin min khishakh brata d matwateh, o mashtinnon khiqlakh meya m'shaqyateh
b shaqlin min khishakh brata d matwateh, o mashtinnon khiqlakh meya m'shaqyateh

music

ta mashin dam3eh m'ainakh sogoltee, bassa m dah khisha atet mokhibtee
ta mashin dam3eh m'ainakh sogoltee, bassa m dah khisha atet mokhibtee
b shaqlinnakh minnee o b salakh al matee, b karmaneh d khobbakh b zamrinnah zmartee
b shaqlinnakh minnee o b salakh al matee, b karmaneh d khobbakh b zamrinnah zmartee