close menu search

Kooma O Khwara by Linda George | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Linda George
Song Kooma O Khwara
Year 1992
Album Kooma O Khwara
Track 6
Views 810
Lyrics by Orahim Lazar
Music by Linda George

Share on Facebook or Twitter.

Linda George - Kooma O Khwara

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
zarqa midreh la lakka o moma

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
loshakh khwara b'shareta d'kol youma

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

music

m'sheeta l'sheeta garik shakhlippakh
min kol ghil6a d da3war bit yalpakh
loshakh khwara o shalkhakhleh kooma
jarbakh hawakh, khidyeh kol youma

plokh b'qishyoota b'ma6et l'manteta
b'orkha d'khobba, b banikhleh beta
gashqakh b donyeh, dakhee bewara
shalkhakh kooma, o loshakhleh khwara

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

music

m'sheeta l'sheeta garik shakhlippakh
min kol ghil6a d da3war bit yalpakh
loshakh khwara o shalkhakhleh kooma
jarbakh hawakh, khidyeh kol youma

plokh b'qishyoota b'ma6et l'manteta
b'orkha d'khobba, b banikhleh beta
gashqakh b donyeh, dakhee bewara
shalkhakh kooma, o loshakhleh khwara

music

youma kooma, youma khwara
youma b'khasha, b'khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
zarqa midreh la lakka o moma

letin khobba, en letin khadoota
pariq gikhka, en letin pseekhoota
khosh ganya shimsha l karba kooma
loshakh khwara b'shareta d'kol youma

youma kooma, youma khwara
youma khasha, khadoota bewara
hadkha bet ora, ah khayoota
hadkha bet ora, hal youma d mota