close menu search

Brata D 6ora by Munadhel Tomika | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Munadhel Tomika
Song Brata D 6ora
Year 2005
Album Brata
Track 5
Views 1131
Lyrics by Amir Younan
Music by Amir Younan

Share on Facebook or Twitter.

Munadhel Tomika - Brata D 6ora

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zedee mkhayata d libbeh, d kol kha jwanqa o kha soora

en shamya gnaya shimsha, makh sara e'zarqa b ramsha
makh sara e'zarqa b ramsha
la jarba nazoh minnee, litlee libboh hammasha
litlee libboh hammasha

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola

music

anewin broona d matha, kodyom khizya m badlatha
let kha khena shoq minnee, goreleh d kaleh b patha

moroola har b shaqlinnah, l sosee khwara b ma6rinnah
l sosee khwara b ma6rinnah
shadrin edyo b 6albinnah, baya yan la b jalwinnah
baya yan la b jalwinnah

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola

music

bespara khabra minnah, shqeelen qola min babah
edyo b atin 6albinnah, malyezoh hola kraba

mayekhloh esho k shareh, d raqid b sepeh o khanjareh
d raqid b sepeh o khanjareh
chedakh dos6eh o khizmaneh, o khloola shawa youmaneh
o khloola shawa youmaneh

ayela brata d 6ora, jwajtoh kha gomra d noora
zamara bar b 6alibla, sharee bezmara b khloola