close menu search

Brata D Mam Oshana by Sargon Gabriel | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Sargon Gabriel
Song Brata D Mam Oshana
Year 1982
Album Ganta D Perdaisa
Track 2
Views 2280
Lyrics by Hikmat Shabo
Music by Hikmat Shabo

Share on Facebook or Twitter.

Sargon Gabriel - Brata D Mam Oshana

youma o leleh bewara
go penjara b n6ara
dayem allakh bespara
eman pal6at l khdara

music

nasheh beyakh b khqara
parsoopakh litleh twara
ya shwotee wodlee chara
bet bayinnakh qa gwara

music

basa n6arta m panjara
qa deyokh leh hoyan ana
la haweten shedana
ya zarwando ya honana

youma o leleh bewara
go penjara b n6ara
dayem allakh bespara
eman pal6at l khdara

music

qam odatlee shedana
ya brata d mam oshana
la khazenwaleh ana
oh pislakh mazdeyana

music

khagah beyee b khqaret
al khobokh jaldeh dyaret
khagah beyee b twaret
neeshokh leleh qa d goret

youma o leleh bewara
go penjara b n6ara
dayem allakh bespara
eman pal6at l khdara