close menu search

Ata D Ashurayeh by Ogin Betsamo | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Ogin Betsamo
Song Ata D Ashurayeh
Year 1994
Album Donyan Khatta
Track 8
Views 1118
Lyrics by Zaki Ninwaya
Music by Zaki Ninwaya

Share on Facebook or Twitter.

Ogin Betsamo - Ata D Ashurayeh

raprip akh zoneh qamayeh, ya ata d ashurayeh
raprip ya eqarakh rama, min bnoonakh qabil shlama
qi6yena wada bnoonakh, en sahdeh naplee khot stoonakh
min eda b eda b sapeelakh, l kheroota bit mam6eelakh

music

bit rayem golpakh go shmaya, bresh ar3a d awahateh
kol se6a min opra o meya, bet dayir l marawateh
kikhwakh bet shareh lhaya, balbis beh simkheh qamaya
b soyana d bnoonakh 6annaneh, 3o6rana alahaya

music

momeeta d yameena momeelan, ishtara be dimman ktoolan
b kha6akh hal ma6akh l kherootan, letin khela d makleelan
hal zariq kha youma khata, kharrira kol mdeeta o mata
o khayakh go atrakh b kheroota, khot ata ashureta

raprip akh zoneh qamayeh, ya ata d ashurayeh
raprip ya eqarakh rama, min bnoonakh qabil shlama