close menu search

Dogleh Shapeereh by Jermain Tamraz | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Jermain Tamraz
Song Dogleh Shapeereh
Year Unknown
Album
Track Unknown
Views 1302
Lyrics by Unknown
Music by Unknown

Share on Facebook or Twitter.

Jermain Tamraz - Dogleh Shapeereh

la tanet, la tanet
atin qatee keh bayit
khena doglokh pli6lon
bassa midreh mo bayit

hal hadiya arpa gaheh
atin qatee qowillokh
leh odit khabra d nasheh
ena qamoo monsheelokh

music

ahhh
besqada min danneh khabreh ateeqeh
anneh dogleh shapeereh
khayin al libbee _________

alaha qa daha
libba at wod kha chara
alaha qa daha
libba at wod kha chara

hal eman bet qablana
bassa khena khazyana
youmanee wara b khisha
ena qamo peshana

music

la tanet, la tanet
atin qatee keh bayit
khena doglokh pli6lon
bassa midreh mo bayit

hal hadiya arpa gaheh
atin qatee qowillokh
leh odit khabra d nasheh
ena qamoo monsheelokh

music

ahhh
besqada min danneh khabreh ateeqeh
anneh dogleh shapeereh
khayin al libbee _________

alaha qa daha
libba at wod kha chara
alaha qa daha
libba at wod kha chara

hal eman bet qablana
bassa khena khazyana
youmanee wara b khisha
ena qamo peshana