close menu search

Khloola by George Homeh | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist George Homeh
Song Khloola
Year 1993
Album Matan
Track 8
Views 701
Lyrics by Unknown
Music by Unknown

Share on Facebook or Twitter.

George Homeh - Khloola

mkhee dahoola, mkhee zorna
kaloo khitna warena
b shopra d pateh lojana
l shimsha o sahra dimyena

marya barikh ah zoga
b da leleh d borkhena

music

kma shapeereh lweeshena
qareeweh o qarooyateh
b dipna d malka o malikta
dimyeh l wardeh d ganyateh

b qaleh khilya sodana
zmarena zmaryateh

music

birqadena beshwara
jwanqeh bnateh o khamateh
rangeh rangeh go hawa
ptalena yalikhyateh

khidyena b daha leleh
be malka o malikteh

music

keka d khadoota qseelon
min khamra smooqa shteelon
ya oedaleh qowillon
l marya 6liblon soleelon

hal abad bet haweh n6eera
khobbeheh shareera

music

mkhee dahoola, mkhee zorna
kaloo khitna warena
b shopra d pateh lojana
l shimsha o sahra dimyena

marya barikh ah zoga
b da leleh d borkhena